Forretningsbetingelser

Generelle forretningsbetingelser

for

Sadelmager B.K. Rützou ApS

 

De finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale og er overgivet til køber før eller senest samtidig med aftalens indgåelse.

 

Generelt for salg af varer og arbejdsopgaver

 

1. Disse forretningsbetingelser kender køber, inden aftalen indgås

Disse generelle forretningsbetingelser er på vores hjemmeside og mailes til køber sammen med mødebekræftelsen, inden aftalens indgåelse.

 

2. Priser, leveringssted og leveringstider

Medmindre andet er skriftligt aftalt, er priserne på hjemmesiden gældende og med levering fra virksomhedens adresse.

Alle besøg ude hos kunder, hvor Sælger kontrollerer hest og sadel, afregnes som et kundebesøg, hvad enten Sælger kan hjælpe kunden eller ej – og uanset hvor mange kunder, der måtte være på stedet.

Afhentning af produkter, også tilrettede, sker hos Sælger.

Leveringstider er oplyst med forbehold for evt. underleverandørforsinkelse.  Anses en underleverandørforsinkelse for sandsynlig, vil Køber omgående blive underrettet med oplysning om forventet nyt leveringstidspunkt.

Ved enhver forsinkelse, hvor Køber forudgående har gjort Sælger opmærksom på, at præcis levering var afgørende, har Køber ret til at hæve købet.

Sælger er ikke ansvarlig for et eventuelt tab - hverken direkte eller indirekte - som Køber måtte få på grund af den forsinkede eller manglende leverance.

 

3. Betaling

Betaling sker kontant ved afhentning. Sælger kan bistå køber med en finansieringsaftale. Der laves i så fald en særskilt finansieringsaftale mellem Køber og långiver. Finansieringsaftalen er uden omkostninger for Køber.

Ved bestillingsarbejder og bestillingsvarer, der ikke let kan sælges til anden side, betaler køber 100% af beløbet forud, inden arbejdet igangsættes.

 

4. Fortrydelsesret

Er aftalen indgået uden for Sælgers faste forretningssted, har Køber en 14 dages fortrydelsesret efter forbrugeraftalelovens §17.

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, Køber har indgået aftalen, f.eks. skrevet under på besøgsrapporten eller afgivet bestillingen.

Inden fortrydelsesfristens udløb skal Køber underrette Sælger, hvis Køber har fortrudt aftalen. Det kan ske pr. brev eller e-mail

inden fristens udløb.

Fortrydes købet, skal sadlen afleveres på værkstedet, og en eventuel forringelse af varen fratrækkes i det beløb, som Køber skal have retur. Er købet finansieret, skal Køber betale værdiforringelsen til Sælger, inden Køber får den fulde købesum refunderet af finansieringsinstituttet.

Det forhold, at Sælger har leveret en tilretningsopgave helt eller delvist, begrænser ikke Købers fortrydelsesret, medmindre Køber har giv et samtykke til, at udførelsen af tjenesteydelsen/ tilretningsopgaven kunne påbegyndes inden udløbet af 14-dages fortrydelsesfrist.

Har Køber afhentet varen hos Sælger, bortfalder fortrydelsesretten.

 

5. Ansvarsbegrænsninger

Sælger kan kun afkræves erstatning for tab som følge af mangler, hvis sælger har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller givet køber vildledende oplysninger eller forsømt at oplyse om en mangel, som han kendte eller burde kende eller manglen efter købets indgåelse er forårsaget ved sælgers forsømmelse.

Sælger er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, driftstab, tab af data og omkostninger til disses retablering og tab af fortjeneste, uanset om dette skyldes simpel eller grov uagtsomhed.

Sælger har produktansvar over for leverancens skadeforvoldelse på personer, ting og tab af forsørger i henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige lovgivning herom. Herudover påtager Sælger sig intet produktansvar.

 

6. Reklamation

 

6.1 Salg af varer (sadler, tilbehør mv.)

For salg af varer gælder købelovens almindelige regler, dvs. køber skal reklamere inden et par måneder, medmindre det er en skjult mangel. I så fald gælder en 2-årig reklamationsfrist.

Reklamationer, der skyldes købers manglende vedligeholdelse af produktet afvises.

Mht. nye sadler skal originalt garantibevis og kvittering forevises. Skal en sadel til reparation hos producenten, pålægges fragten kunden. Sælger har ingen indflydelse på reparationsperioden og kan ikke tilbyde hverken lånesadel eller økonomisk kompensation.

 

6.2 Salg af arbejdsydelser / tilretningsopgaver / reparationsopgaver

Sælgers arbejde med tilretning af sadler er færdigt, når sadlen ligger korrekt tilpasset på hesten.

Køber skal reklamere inden 3 uger efter afhentning, hvis sadlen ikke ligger korrekt. Reklamationer inden for fristen rettes uden beregning hurtigst muligt.

Ved tilridning af nye sadler og ved ny stopning på gamle sadler er der mulighed for som en gratis service at få foretaget én ekstra efterfyldning, hvis der er behov for det. Yderligere tilretninger afregnes som almindelig omstopning.

Fsva. nye sadler tilbyder Sælger indenfor 2 måneder efter afhentning et gratis tilridningscheck med efterfølgende tilretning, men kørsel skal betales.

Fsva. helt ny stopning af egne sadler, er der mulighed for én efterfyldning indenfor 2 måneder. Sadlen skal indleveres på værkstedet med egne korrektionsanvisninger. Hvis der ønskes faglig assistance betales særskilt for det. Ved almindelig stopning, hvor sadlens grundstopning ikke skiftes, er der ingen ekstra ydelser.

Alt skal være afmonteret inden indlevering til reparaton, da Sælger ikke er ansvarlig for bortkomne overtræk, stigremme og -bøjler, indlægssåler mv.

 

Der ydes ingen erstatning for eventuelle ridser eller anden patinering efter værktøj i forbindelse med reparationer.

Reklamationer afvises, hvis der har været udført reparationer/ændringer af tredjemænd.

Såfremt sygdom hos hest eller rytter hindrer tilretning inden aftalte frister, skal Sælger omgående orienteres og kan i så fald tilbyde højst en måneds udsættelse.

 

6.3 Specifikke forbehold i besøgsrapporten

Er der taget specifikke forbehold i besøgsrapporten, bortfalder reklamationsretten fsva. de nævnte forbehold.

 

Har hest og/eller rytter skader, nedsat asymmetrisk førlighed eller asymmetri i muskulatur eller skelet, evt. fra tidligere skader, må det forventes at sadlen forholdsvis hurtigt rides skæv igen. Disse forhold er ikke dækket af reklamationsretten, og der skal derfor betales for enhver tilretning. Ansvaret for at arbejde videre med disse problematikker er rytterens. Evt. i samarbejde med fagpersoner. Vi kan alene påtage os at rette sadlen op.

 

6.4 Der er ingen reklamationsret for lynlåse og limninger på ridestøvler, og blokning af støvler er på eget ansvar.

 

Opdateret 25.08.2016